A. SURSE PRIMARE

A.1. DOCUMENTE DE ARHIVĂ

 

Arhiva Institutului Național al Patrimoniului, București.

***, Anuarul Socec al României Mari, 1924-1925 - Biblioteca Congresului S.U.A., colecții digitale

Arhiva Comisiunii Monumentelor Istorice

Arhiva Departamentului de Istoria și Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului „Sanda Voiculescu” din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”

A.N.R. - A.N.I.C.

  • Fond Casa Regală. Diverse
  • Fond Casa Regală Oficiale, vol. I, II, III, IV
  • Fond Castele şi Palate
  • Fonduri personale și familiale: Fond Argetoianu Constantin,Fond Colecția Cantacuzino, Fond Cantacuzino – familial, Fond Cantacuzino C. Ion, Fond Carol I personale, vol. I, Fond Carol I personale, vol. II, Fond Carol I personale, vol. III, Fond Carol I personale, vol. IV, Fond Carol II personale, Fond Carp P. Petre, Fond Filipescu – familial, Fond Marghiloman Alexandru, Fond Colecţia Proprietari de Moşii, Fond Regina Maria personale, vol. I, Fond Regina Maria personale, vol. II, Fond Regina Maria personale, vol. III, Fond Regina Maria personale, vol. IV

www.arcanum.hu

 

A.2. SURSE CARTOGRAFICE

***, Ridicarea Iozefină (cca. 1769-1772) [Josephinische Landesaufnahme]

***, Ridicarea Franciscană (1807-1869) [Franziszeische Landesaufnahme]

***, Harta comitatului Caraş (1880)

***, Harta comitatului Severin (1880)

***, Harta comitatului Torontal (1880). 

***, Harta comitatului Timiş (1880). 

***, Harta militară a Banatului (1884) – fond 104/1884, Arhiva Naţională, Timiş.

***, Comitatele Monarhiei Austro-Ungare la începutul secolului al XX-lea [cca.1910].

***, Hartă militară austro-ungară [cca. 1910]

***, Hartă militară austro-ungară [cca. 1910] [redesenată]. 

***, Planurile directoare de tragere (1930-1960). 

 

A.3. IZVOARE

***, Călători străini despre ţările române, vol. IX, Bucureşti, Ed. Academiei Române, 1997.

***, Călători străini despre ţările române, vol. X, Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2000.

***, Die Österreichisch-Ungarische Monarchie in Wort und Bild [Monarhia Austro-Ungară în cuvânt și imagine], Viena, 1858-1889.

Barițiu, Gheorghe, Părți alese din Istoria Transilvaniei pe două sute de ani din urmă, ediția a II-a, vol I, Inspectoratul pentru cultură al județului Brașov, Brașov, 1993.

BARNA, János, SÜMEGHY, Dezső, Nemes családok Csanád vármegyében történetéhez [Familii nobiliare din comitatul Cenad], Makó, 1913.

BARÓTI, Lajos, Adattár Délmagyarország 18. századi történetéhez [Date privind istoria Sudului Ungariei în secolul al XVIII-lea], vol. I-III, Timişoara, 1893-1896.

BARTUCZ, Lajos, KOLLAROV, István M., SOMOGYI, Gyula, Arad vármegye és Arad szab. kir. város néprajzi leírása [Monografia comitatului Arad şi oraşului liber regesc Arad], Arad, 1912.

Bethlen, Nicolae, Descrierea vieții sale de către el însuși, trad. Fr. Pap, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2004.

BIBÓ, ISTVÁN, Elit és szociális érzék [Elita și rolul său în societate], Budapesta, 1986.

BOROVSZKY, Samu, Csanád vármegye története [Istoria comitatului Cenad], Budapesta, Magyar Tudományos Akadémia Palotájában, [1897].

BOROVSZKY, Samu, Magyarország Vármegyéi és Városai ... Encziklopédiája: Temes Vármegye [Oraşele şi comitatele Ungariei ... Enciclopedie: Comitatul Timiş], Budapesta, Országos Monografia Társaság, [1914].

BOROVSZKY, Samu, Magyarország Vármegyéi és Városai ... Encziklopédiája: Torontál Vármegye [Oraşele şi comitatele Ungariei ... Enciclopedie: Comitatul Torontal], Budapesta, Országos Monografia Társaság, [1911].

BOTIŞ, Teodor, Monografia familiei Mocioni, Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură şi Artă "Regele Carol al II-lea", 1939.

BUȘĂ, Daniela coord., Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea, Serie nouă, Volumul IX (1867-1871), București, Editura Academiei Române, 2015.

CAROL I, Rege al României, Memoriile Regelui Carol I al României / de un martor ocularvol. I-IV, Bucuresti, Editura Scripta, 1992.

CÂNDEA, Virgil, Mărturii româneşti peste hotare, București, Ed. Enciclopedică, 1991.

CRĂCIUN, Boris, Povestea unui castel blestemat -Palatul de la Ruginoasa, Iași, Ed. Porțile Orientului, 2013.

EHRLER, Johann Jakob, Banatul de la origini până acum (1774), Timişoara, Ed. Facla, 1982.

FÁBIÁN, Gábor, Arad vármegye' leirása históriai, geographiai és statisztikai tekintetben [Descriere istorică, geografică şi statisticile comitatului Arad], Buda, 1835.

GRISELINI, Francesco, Încercare de istorie politică şi naturală a Banatului Timişoarei, Timişoara, Ed. Facla, 1984.

HAŢEGAN, Ioan, Contribuții la bibliografia Banatului imperial (1716-1778), Timişoara, Ed. Banatul, 2011.

HAŢEGAN, Ioan, Ghid monografic. Bibliografia monografiilor bănăţene, Timişoara, Ed. Banatul, 2006.

LOTREANU, Ioan, Monografia Banatului, Timişoara, Institutul de Arte Grafice „Ţara”, 1935.

MARIA, Regina României, Povestea vieții mele, Vol. III, ediția a II-a, Iași, Editura Moldova, 1991

MÁRKI, Sándor, Arad vármegye és Arad szabad királyi város története [Monografia comitatului Arad şi oraşului liber regesc Arad], Arad, 1895.

PESTY, Frigyes, A Szörény vármegyei hajdani oláh kerületek [Vechile aşezări româneşti din comitatul Severin], Budapesta, 1876.

PESTY, Frigyes, A Szörényi bánság és Szörény vármegye története [Istoria Banatului de Severin şia comitatului Severin], vol. I-III, Budapesta, 1877.

PESTY, Frigyes, A Temesi Bánság elnevezésének jogosulatlansága, Pesta, 1868.

POPESCU SPINENI, Marin, România în izvoare geografice și cartografice. Din antichitate până în pragul veacului nostru, București, 1978.

POPIŢI Grigore, Conspectul arhivelor din Banat, Bucureşti, 1950.

RADOS, Jenő, Magyar kastélyok [Castelele maghiare], Budapesta, 1931.

RADOS, Jenő, Magyar kastélyok [Castelele maghiare], Budapesta, [1939].

RĂDULESCU, Alexandru, „Colecţia de hartă veche a Muzeului Banatului – sursă de informare multidisciplinară”, în Analele Banatului, Etnografie-Artă, II, Timişoara, 1984, p. 317-342.

RÓZSA, György, Varosok - varak - kastelyok: regi magyarorszagi latkepek [Orașe – Cetăți – Castele: vechi ilustrate maghiare], Budapesta, 1995.

STOICA DE HAŢEG, Nicolae, Cronica Banatului, Ed. II, Timişoara, 1981.

STOICESCU, Nicolae, Bibliografia localităţilor şi monumentelor medievale din Banat, Timişoara, 1973.

 

B. SURSE BIBLIOGRAFICE

B.1. ISTORIE SOCIALĂ ŞI POLITICĂ

Lucrări generale

 

***, Dicționarul Contimporanilor din Romania (1800-1898), București, Editura ALFA, 2008.

***, Istoria Transilvaniei, vol 2,3, coord. Ioan Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari András, Cluj-Napoca, Ed. Academiei Române, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2007.

ALBERT, Carmen, Cercetarea monografică în Banat, (1859-1948), Reşiţa, Editura Modus, 2002.

BABEŢI, Adriana, KOVACSHAZY, Cécile ed., Le Banat: un Eldorado aux confines, Paris, Centre Interdisciplinaire de Recherches Centre-Européennes, Université de Paris IV – Sorbonne, 2007.

BERWANGER, Nicolaus, BULZA, Teodor, GLĂJA, Mihail, BRADEA, Maria, MARIN, Iordache, MORODAN, Ilie, Timiş: monografie, Bucureşti, Editura Sport - Turism, 1981.

BOCŞAN, Nicolae, Contribuţii la istoria iluminismului românesc, Timişoara, Editura Facla, 1986.

BOCŞAN Nicolae, LEU, Valeriu, MÂNDRUŢ, Stelian, Cronologia Europei Centrale, Iaşi, Ed. Polirom, 2001.

BOCŞAN, Nicolae, DUMA, Mihai, BONA, Petru, Franţa şi Banatul 1789-1815, Reşiţa, Ed. Banatica, 1994.

BREMER, Thomas, Religion and the Conceptual Boundary in Central and Eastern Europe Encounters of Faiths, London, Palgrave Macmillan, 2008.

BULEI Ion, CIUPALĂ, Alin, Ipostaze ale modernizării în vechiul Regat, Vol. VI, București, Ed. Universitatea din București, 2010.

CALINCOF, Eleonora, Banatul în secolul al XVIII-lea – Studii istorice, Bacău, Editura Studion, 2000.

CANTACUZINO, Sabina, Din viaţa familiei Ion C. Brătianu 1821–1891, București, Editura Humanitas, 2013.

CASASSOVICI Dan, Familia Casassovici 1810-1976. Cinici generații în România, Planeta București, București, Ed. Vremea, 2014.

CHEFANI-PĂTRAȘCU, Steluța, Moieri teleormaneni, (1864-1949), Mărire și decădere, Publicațiile Muzeului Județean Teleorman (VI), Ed. Renaissance, București, 2011.

EVANS, R.J.W., Austria, Hungary, and the Habsburgs Essays on Central Europe, c.1683-1867, New York, Oxford University Press, 2006.

FENEŞAN, Costin, Administraţie şi fiscalitate în Banatul imperial, 1716-1778, Timişoara, Ed. de Vest, 1997.

FENEŞAN, Costin, Cnezi şi obercnezi în Banatul imperial. 1717-1778, Bucureşti, Ed. Academiei Române, 1996.

FOTINO, George, Din vremea Renașterii naționale a Țării Românești, Boierii Golești, Așezamântul Cultural Ion C. Brătianu, Vol. 1-4, Imprimeria Națională, București, 1989.

GAVRELIUC, Alin, Mentalitate şi societate. Cartografii ale imaginarului identitar din Banatul contemporan, Timişoara, Editura Universității de Vest, 2003.

GAVRILĂ Irina, Baze de date istorice. Cercetarea istorică asistată de calculator. Rezultate statistice ale comparării automate a bazelor de date istorice, București, Ed. Oscar Print, 2007.

GRECEANU, Ștefan, Genealogiile documentate ale familiilor boereşti, vol. I-II, Bucureşti, Tipografia Cooperativa, 1913.

HAŢEGAN, Ioan, Habitat și populație în Banat (secolele XI-XX), Timișoara, Ed. Mirton, 2003.

HAŢEGAN, Ioan, Sânnicolau-Mare. Repere istorice, Timişoara, Ed. Banatul, 2007.

HEGYI, Tiberiu, ARDELEAN, Aurel, LĂZĂRESCU, Dan, Arad: monografie, Bucureşti, 1979.

HROMADKA, Georg, Scurtă cronică a Banatului Montan, Timişoara, Ed. de Vest, 1995.

JANCSÓ, Árpád, Prima carte a drumurilor din Banat 1848, Timişoara, Ed. Politehnica, 2007.

Kádár, József, Szolnok-Doboka Vármegye Monographiája http://mek.niif.hu/04700/04755/html/index.html

KÖPECZI, Béla, BALÁZS, Éva H., Paysannerie francaise, paysannerie hongroise XVIe-XXe siecles (contributions au 2e colloque franco-hongrois d'histoire sociale, Budapest 17-21 mars 1972), Budapesta, Akademiai Kiado, 1973.

LECCA, Octav-George, Familiile boierești române, București, Editura Semne Artemis, 2009.

LEU, Valeriu, ALBERT, Carmen, Banatul în memorialistica « măruntă » sau istoria ignorată, Reşiţa, Ed. Banatica, 1995.

LEU, Valeriu, Cartea şi lumea rurală în Banat (1700-1830), Reşiţa, Ed. Banatica, 1996.

LEU, Valeriu, Memorie, memorabil, istorie in Banat, Timişoara, Ed. Marineasa, 2006.

LEU, Valeriu, Studii istorice Bănăţene, Reşiţa, Ed. Banatica, 1997.

MUREŞANU, Camil, Naţiune, naţionalism: evoluţia naţionalităţilor, Cluj-Napoca, Fundaţia Culturală Română, 1996.

DJUVARA, Neagu, Între orient și occident. Țările române la începutul epocii moderne (1800-1884), ediția a VIII-a, București, Ed. Humanitas, 2013.

OPRIŞ, Mihai, Timişoara, monografie urbanistică, Timişoara, Ed. Brumar, 2007.

PENEȘ, Nicolae, Alexandru Marghiloman, un lord valah (O viaţă cu luminile şi umbrele ei), Vol. I,  Buzău, Editura Alpha Mdn, 2007.

PENEȘ, Nicolae, Alexandru Marghiloman, un lord valah (O viaţă cu luminile şi umbrele ei), Vol. II,  Buzău, Editura Alpha Mdn, 2009.

Petri, Mor, Szilágy Vármegye Monographiája, disponibil la adresa http://mek.oszk.hu/04700/04750/, accesat 1 martie 2012.

Rusu, Adrian Andrei, Gotic şi Renaştere la Vinţu de Jos. Gotik und Renaissence im Unter-Winz, Cluj-Napoca-Satu Mare, 1998.

Rusu, Adrian Andrei, Situl arheologic de la Vințu de Jos, cIMeC, 2000. http://www.cimec.ro/Arheologie/vintu_de_jos/Vintu_rom/index.htm

ROSETTI, Dimitrie, R., Dicționarul Contimporanilor, editia I-a, București, Editura Lito-Tipografiei „Populara”, 1897.

STURDZA, D., Familii boierești din Moldova și Țara Românească - Cantacuzinii, București, Ed. Simetria, 2014.

ȘPERLEA, Florin, DRĂGHICI, Lucian, STĂNESCU, Manuel, Armata română și răscoala din 1907 - Documente, București, Ed. Militară, 2007.

TONŢA, Walter , GALETARU, Traian, Contribuţii la istoria Comloşului Mare şi a Banatului, Timişoara, Ed. Mirton, 2003.

 

Studii şi articole

BARTHA, János, Recepționarea modului de viață occidental în cercurile marii aristocrații ungare din veacul XVIII, în „Anuarul Institutului de Istorie Cluj Napoca”, nr. XXXII, Cluj Napoca, 1993, p. 49-54.

BOCŞAN Nicolae, Istoriografia bănăţeană între multiculturalism şi identitate naţională, în „Banatica”, XIV/2, Reşiţa, 1996, p. 265-280.

BUGARIU, Aurel, Bibliografia Banatului 1918-1943 în „Revista Institutului Social Banat-Crişana”, Timişoara, 1943.

GODSEY D.,William, The Social Composition of the Habsburg Aristocracy in the Dualist Era, în „The Journal of Modern History” vol. 71, nr.1 (Martie, 1999), Chicago, 1999, p. 56-104.

HASELSTEINER, Horst, Cooperation and Confrontation between Rulers and the Noble Estates, 1711-1790, în „A History of Hungary”, SUGAR, Peter ed., Bloomington, 1990.

MÂNDRUŢ, Stelian, Bibliografia istorică a Banatului 1970-1985, în „Studii de istorie a Banatului”, Timişoara, serie nouă, 1989, vol. I (XV), p. 1-50.

POTRA, George, Statele europei la 1846-1847, văzute de un boier moldovean, extras din Revista istorică română, M.O. Imprimeria Naționalî București, 1940

RUSU, Alexandru, Contribuţii la bibliografia istoriei Banatului, în „Studii de istorie a Banatului”, Timişoara, serie nouă, 1989, vol. I (XV), p. 153-185.

RUSU, Alexandru, Realizări ale istoriografiei româneşti. Titluri de articole şi studii extrase din reviste de specialitate apărute în ţară între anii 1944-1970, relative la istoria Banatului, în „Studii de istorie a Banatului”, serie nouă, vol. I (XV), Timişoara, 1989, p. 187-213.

TÓTH, István György, Le monde de la petite noblesse hongroise au XVIIIe siecle, în „Revue d’histoire moderne et contemporaine”, vol. I, Paris, 1999, p. 171-184.

***, Analele Banatului, Muzeul Județean Timiş, Timișoara.

***, Banatica, Muzeul Județean Caraș-Severin, Reşiţa.

***, Ziridava, Muzeul Județean Arad, Arad.

 

B.2. ISTORIA ARHITECTURII, ARTEI ŞI CULTURII

 

Lucrări generale

BAJI, Etelka, CSORBA, László, Kastélyok és mágnások: Az arisztokrácia világa a századvégi Magyarországon: válogatás a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára anyagából [Castele şi marii proprietari: Lumea aristocraţiei maghiare la sfârşit de secol: o selecţie de diapozitive istorice a Muzeului Naţional Maghiar], Budapesta, 1994.

BAZIN, Germain, Clasic, baroc și rococo, București, Ed. Meridiane, 1970.

Biró, József, Erdélyi kastélyok, Budapesta, Új Idők Irodalmi Intézete (Singer és Wolfner) kiadása, 1943. disponibil la adresa http://adatbank.transindex.ro/inchtm.php?akod=5530

BICSOK Zoltán, ORBÁN Zsolt, „Isten segedelmével udvaromat megépítettem...” - Történelmi családok kastélyai Erdélyben [„Cu voia lui Dumnezeu, construita-mi curtea...” – Istoria castelelor familiale din Transilvania], Miercurea Ciuc, Ed. Gutenberg, 2011.

BRĂTULEANU, Anca, LASCU, Nicolae, Istoria arhitecturii in Romania, București, Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu”, 2001.

CONSTANTIN, Marian, Palate și colibe regale. Arhitectura și decorația interioară în slijba monarhiei (1875-1925), Editura Compania, București, 2008.

CONSTANTIN, Paul, Dicționar Universal al arhitecților, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1986.

CURINSCHI-VORONA, Gheorghe, Istoria arhitecturii în România, Bucureşti, 1981.

ENE RĂDUCAN, Violeta, Ansambluri rezidențiale extraurbane de secol XVIII și XIX pe teritoriul României. Relația arhitectură-natură, teză de doctorat, București, Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu”, 2004.

FEKETE, Albert, Transylvanian Garden History. Castle-Gardens along the Maros River, Cluj-Napoca, Editura Művelődés Műhely, 2007.

Florea, Vasile, Istoria artei romanesti, București-Chișinau, Editura Litera Internațional, 2007.

GHEORGHIU Teodor Octavian, BICA Smaranda Maria, Restituții: Orașe la începuturile evului mediu românesc, București, Ed. Arhitext, 2015.

Horvath, Hilda, Stílus, szellem, tradíció. A tórténelmi Magyaroszág kastélyai, Varpalota, Szindbad Nonprofit Kft. – Trianon Múzeum Alapítvány, 2010.

Hostiuc, Constantin. Barocul Românesc. Gesturi de autoritate, replici și ecouri, București, Editura Noi Media Print, 2008.

ION, Narcis Dorin, Castele, palate şi conace din România, Institutul Cultural Român, Bucureşti, 2002.

ION, Narcis Dorin, Reședințe și familii aristocrate din România, București, Ed. Institutul Cultural Român, 2008.

Ion, Narcis Dorin, Elitele și arhitectura rezidențială, București, Editura Oscar Print, 2011.

ION, Narcis Dorin, Palate din București, București, Ed. Noi Media Print, 2013.

Ionescu, Grigore, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, București, Editura Academiei RSR, 1982.

Marcus, Rica arh., Parcuri și grădini în România, București, Editura Tehnică, 1958.

MARINACHE, Oana, Reședințele Știrbey din București și Buftea. Arhitectura și decorația Interioară, București, Ed. ACS , 2013.

MARINACHE Oana, Știrbey - reședințe, moșii, ctitorii, București, Ed. ACS, 2014.

MARINACHE, Oana, BADEA-PĂUN, Gabriel, VAN SAANEN-ALGI, Edmon, De la baletele rusești la Palatul Tefeoanelor, Arhitecți de neuitat, București, Ed. Istoria Artei, 2015.

Martin, John Rupert, Barocul, București, Editura Meridiane, 1970.

Mesea, Iulia, Galeria de artă românească, Alba Iulia, Editura Altip, 2010.

Nagy B., Margit, Reneszáns es Barokk Erdélyben, București, Editura Kriterion, 1970.

NAGY B., Margit, Várak, kastélyok, udvarházak, ahogy a régiek látták: XVII–XVIII, București, Editura Kriterion , 1973.

NAGY B., Margit, Stílusok, Mϋvek, Mesterek, București, Editura Kriterion, 1977.

NEMŢEANU, Ruxandra, Vila în stil neoromânesc. Expresia căutărilor unui model autohton în locuința individuală urbană, București, Ed. Simetria, 2014.

NICOLESCU, Corina, Case, conace și palate vechi românești, București, Editura Meridiane, 1979.

Opriș, Ioan, Protejarea mărturiilor cultural-artistice din Transilvania și Banat după Marea Unire, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1988.

Sabău, Nicolae, Sculptura barocă în România, București, Editura Meridiane, 1992.

Sabău, Nicolae, Metamorfoze ale barocului transilvan (2 vol.), Vol. I. Sculptura, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2002; Vol. II. Pictura, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2005.

Sebestyén, Gh., Sebestyén V., ,,Arhitectura Renașterii în Transilvania'', București, Ed. Academiei Republicii Populare Române, 1963.

SOCOLESCU, Toma T., Fresca arhitecților care au lucrat în România în epoca modernă: 1800-1925, București, Caligraf Design, 2004.

Tüdős S. Kinga, A régi gernyeszegi várkastély, Târgu Mureș, Editura Mentor, 2010.

 

Studii şi articole

Biró, József, Castelul din Jibou, trad. Györfi-Deák György, disponibil la adresa http://www.bilet.go.ro/biroksro.htm

BUZILĂ Adriana, Pătrunderea stilului baroc în arhitectura tradiţională românească a Banatului în secolul al XVIII-lea, în „Analele Banatului, Etnografie-Artă”, II, Timişoara, 1984, p. 206-218.

Kovács András, Arhitectura Renașterii târzii în Transilvania, 1541-1720, rezumat, trad. Annamária Kovács, disponibil la http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf4837.pdf

MARCOV, Zoran, GLĂVAN Ciprian, Istoria familiei Nikolics redată într-un document din colecția Muzeului Banatului, în „Analele Banatului, Arheologie-Istorie”, XVIII, Cluj-Napoca, 2010, p. 173-184.

SABĂU, Nicolae, Arta cultă din Transilvania în secolul al XVIII-lea. Impactul politic şi ideologic, în „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie”, XXIX, Cluj-Napoca, 1989, p. 171-185.

Sabău, Nicolae, Teme iconografice în sculptura figurativă laică din Transilvania în perioada barocă, în „Monumente Istorice și de arta. Revista muzeelor și monumentelor”, nr.1, București, 1977, pag. 61-68.

Sabău, Nicolae, Castelul Haller din Coplean, în „Monumente Istorice și de artă. Revista muzeelor și monumentelor”, nr.2, București, 1983, pag. 80-86.

Sabău, Nicolae, Prolegomena la iconografia sculpturii baroce din Transilvania, în „Studii de istoria artei”, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1982, pag. 176-215.

SISA, József, A szolga és a gyerek a kastély társadalmában, 1840-1914 [Servitorul și copilul în contextul castelului, 1840-1914 ], în „Korunk”, 16, nr. 12/2005, Cluj-Napoca, 2005, p. 30-37.

SISA, József, Adalékok a magyarországi romantikus kastélyépítészethez [Addendă la reședințele nobiliare extraurbane maghiare de factură romantică], în „Ars Hungarica”, 8, Budapesta, 1980, p. 103-125.

SISA, József, English Influence on Hungarian Romantic Architecture, în The New Hungarian Quarterly, 23, nr. 87/1982, Budapesta, 1982, p. 182-185.

VĂCĂRESCU-CALLIMACHI, Ana Maria, „Conacul de la Mănești prinde viață” în Magazin istoric, an XXXVII, nr. 9, septembrie 2003.

VĂTĂŞIANU, Virgil, Arta în Transilvania de la începutul secolului al XVII-lea pâna în primele decenii ale secolului al XIX-lea, în „Istoria Artelor Plastice în România”, vol. II, București, 1970, p. 180-193.

VLĂSCEANU, Mihaela, Istoriografia artei baroce bănăţene, în „Studii de istorie a Banatului”, XXI-XXII (1997-1998), Timişoara, 2000, p. 103-116.

 

C. Surse electronice

www.britannica.com

Lista de guvernatori ai Transilvaniei  (wikipedia)

www.banaterra.eu

www.cetati.medievistica.ro

www.heritagetraining-Bánffycastle.org

referinte.transindex.ro

enciclopediavirtuala.ro

 

Baze de date – reşedinţe nobiliare extraurbane

www.historicgarden.net

www.burgenwelt.de

www.kastelylexikon.hu

www.dvorci.info

www.castelintransilvania.ro

www.courtresidences.eu